Skip to main content

Návštěvní řád slouží k dodržování příslušných právních předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků v prostoru Strašidelného zámku Draxmoor (dále jen „Draxmoor“). Každý návštěvník je povinen obeznámit se před vstupem do Strašidelného zámku Draxmoor s tímto návštěvním řádem. Uhrazením ceny vstupu do strašidelného zámku Draxmoor a následným vstupem návštěvník vyjadřuje výslovný souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele.

Důležité informace, které by jste měli vědět před vstupem

  1. Jsme strašidelný zámek, takže se u nás straší, interiéry jsou ponuré a temné.
  2. Jsme strašidelný zámek, takže u nás potkáte i „živá“ strašidla, která na vás mohou kdekoliv vybafnout.
  3. Jsme strašidelný zámek, takže v rámci expozic jsou světelné, zvukové i pohybové efekty.
  4. V rámci letní sezony a tzv. Rodinných pátků (kdy se nestraší), nelze „přepínat“ na strašení a bez strašení. V pátek se prostě tolik nestraší a je rozsvíceno. Naopak ostatní dny jsme strašidelný zámek, strašíme a naopak to nejde vypnout.
  5. Jsme strašidelný zámek a doporučujeme rodičům malých dětí návštěvu zvážit a zvolit den, kdy přijdete. Nikdo z nás nezná vaše dítě lépe jako vy a neposoudíme, zda se bude bát. Když dítě nechce jít – nenuťte ho. Když se rozbrečí v rámci prohlídky a nechce jít dál – nenuťte ho, využijte nouzový východ. Pokud je Vás více a má dítě kdo pohlídat, ta se pak klidně můžete do zámku vrátit bez dítěte a projít si ho, toto Vám umožní obsluha na pokladně.

1. Vstup do Strašidelného zámku Draxmoor

1.1. Vstup do Strašidelného zámku Draxmoor je možný jen během otevírací doby s platnou vstupenkou. Informace o systému vstupů a plateb Vám poskytnou zaměstnanci pokladny.

1.2. Provozní doba Strašidelného zámku Draxmoor je pouze v letní sezóně, tj.  zpravidla od konce května do konce září. Termín letní sezony je vždy oficiálně zveřejněn v ceníku vstupného na www.strasidelny-zamek.cz a při vstupu do Strašidelného zámku Draxmoor. Mimo letní sezónu je Draxmoor otevřený pouze pro mimořádné a soukromé akce či školní a skupinové výlety. 

1.3. Osoby do 18 let věku mají vstup povolen v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod osoby mladší 15 let je za ni během celého pobytu ve Strašidelném zámku Draxmoor odpovědný.

1.4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo uzavřít některé části Strašidelného zámku Draxmoor, resp. atrakce a provozovny v případě nutné údržby a/nebo z objektivních důvodů (plná kapacita, nepříznivé počasí, bouře, snížená viditelnost, úřední zákaz) a/nebo konání společensko-sportovní akce bez nároku na vrácení vstupného.

1.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení programu či mimořádné akce v případě objektivních důvodů (nepříznivé počasí nebo úřední zákaz) bez nároku na vrácení vstupného.

2. Provozní pokyny pro návštěvníky

2.1. Každý návštěvník je povinen dbát na ochranu a bezpečnost vlastního zdraví jako i na ochranu a bezpečnost ostatních.

2.2. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní hygienu a dodržovat čistotu na místech a zařízeních, které využívá.

2.3. Předměty nalezené ve Strašidelném zámku Draxmoor jsou návštěvníci povinni odevzdat odpovědnému zaměstnanci na pokladně – vedoucímu směny. Všechny cenné a drobné předměty se uchovávají po dobu 30 kalendářních dnů a jsou k vyzvednutí v Informační kanceláři. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají taktéž Informační kanceláři. V případě drobných předmětů je možná písemná domluva (draxmoora@gmail.com) na způsobu jejich předání – poštou nebo zásilkovou službou na náklady návštěvníka. V případě cenností je nutné osobní převzetí spojené s prokázáním totožnosti a identifikací ztracené věci.

2.4. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení, které se nachází ve Strašidelném zámku Draxmoor a jsou povinni nahradit škody, které byly způsobeny jejich konáním (úmyslným nebo z nedbalosti) na majetku provozovatele a/nebo majetku třetích osob.

2.5. Při využívání atrakcí ve Strašidelném zámku Draxmoor je návštěvník povinen řídit se provozním řádem příslušné atrakce umístěným u vstupu na atrakci, dbát na zvýšenou opatrnost a dodržovat pokyny osoby zodpovědné za atrakci. Vstup na atrakce je na vlastní odpovědnost.

2.6. Návštěvníci jsou povinni v celém areálu Strašidelného zámku Draxmoor dodržovat pokyny personálu a bezpečnostní služby.

2.7. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují včetně schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu povahy zařízení. Hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

2.8. V případě úrazu, poranění, zranění či nevolnosti je návštěvník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na pokladně, kde s ním bude sepsán záznam o úrazu. Lékárnička pro poskytnutí první pomoci je umístěna na pokladně. Za poranění a úrazy způsobené vlastní nedbalostí, porušením nařízení, neopatrností nebo porušením Návštěvního řádu a/nebo provozního řádu jednotlivých atrakcí, provozovatel neodpovídá.

2.9. V případě nebezpečí či požáru apod. je návštěvník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na pokladně. Ohlašovna požáru se nachází v Informační kanceláři. Hasicí přístroje jsou rozmístěny po celém objektu ve vyznačeném prostoru. Jejich manipulace a použití je povolena pouze osobám k tomu oprávněným.

2.10. Přístup a rychlost připojení přes volnou a bezplatnou Wi-Fi síť ve Strašidelném zámku Draxmoor je limitována kapacitními možnostmi příslušného technického zařízení, která je závislá na celkové kapacitě návštěvníků Strašidelného zámku Draxmoor využívajících tuto síť. Provozovatel nezodpovídá za použití bezplatné Wi-Fi sítě.

2.11. Kvůli povaze Strašidelného zámku Draxmoor (temné místnosti s možností vyděšení a leknutí se) je vstup na vlastní odpovědnost. Osoby citlivé na „leknutí“ nebo s různými zdravotními obtížemi (především s potížemi se srdcem) a těhotné ženy by měli návštěvu zvážit na své riziko.

2.12. Z důvodu bezpečnosti jsou prostory strašidelného zámku monitorovány kamerovým systémem.

3. Ve Strašidelném zámku Draxmoor je zakázáno:

3.1. Kouření ve všech vnitřních prostorách a v blízkosti atrakcí. Vztahuje se i na elektronické cigarety. 

3.2. Vstupovat na atrakce nebo se účastnit aktivně programu s ostrými a cennými předměty, jídlem, pitím nebo se žvýkačkou.

3.3. Křičet, pískat, běhat na mokrých plochách, vytvářet nadměrný hluk, rušit ostatní návštěvníky, předbíhat se na atrakcích.

3.4. Svévolně přemísťovat stoly, židle či lavice, zařízení a instalovat nábytek. Ničit vybavení a zařízení a plýtvat vodou.

3.4. Vyžadovat od personálu služby odporující návštěvnímu řádu. Podplácet personál nebo jakkoliv jinak se pokusit získat výhodu oproti ostatním návštěvníkům.

3.6. Vstupovat do prostor vyhrazených pro personál, resp. do prostor označených zákazem vstupu nebo do prostor určených pro opačné pohlaví.

3.7. Bezdůvodně volat o pomoc.

3.8. Dotýkat se vystavených exponátů.

3.9. Rozdělávat nebo manipulovat s otevřeným ohněm.

3.10. Parkovat na místech, která k tomu nejsou určena. Vjíždět do zákazu vjezdu nebo parkovat na zákazu stání. Provozovatel je oprávněn vozidlo parkující mimo vyznačené místo (parkoviště pro návštěvníky) odtáhnout na náklady návštěvníka.

3.11. Využití atrakce pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. V případě požití, byť i jen malého množství alkoholu či omamných látek, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za újmu na zdraví či škodu způsobenou v souvislosti s užitím atrakce.

4. Vyloučení návštěvníka ze Strašidelného zámku Draxmoor

4.1. Ze Strašidelného zámku Draxmoor může být vykázán návštěvník bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného, který:

a)     Navzdory předešlému upozornění příslušného zaměstnance provozovatele nedodržuje udělený pokyn a/nebo návštěvní řád či provozní řád atrakce.

b)     Je opilý a pod vlivem omamných látek a svým chováním tak ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků, čistotu a samotný chod Strašidelného zámku Draxmoor.

c)      Svým chováním ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků, čistotu a samotný chod Strašidelného zámku Draxmoor.

4.2. V případě, že návštěvník v těchto případech neopustí na vyzvání Strašidelný zámek Draxmoor dobrovolně, může provozovatel požádat o zakročení bezpečnostní službu nebo příslušníky Policie ČR.

5. Obecná ustanovení

5.1. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance provozovatele.

5.2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule, případně jiné upozornění a nesmí je ničit, poškozovat nebo odstraňovat.

5.3. Návštěvníci jsou povinni opustit objekt Draxmoor do ukončení provozní doby.

5.4. Případnou reklamaci služeb Strašidelného zámku Draxmoor a zboží zde zakoupené je vhodné uplatnit bezprostředně při návštěvě, písemně do reklamační knihy, která se nachází na Informační kanceláři,nebo následně na adrese: Strašidelný zámek Draxmoor, Dolní Rožínka 5, 59251, emailem na draxmoora@gmail.com . Do reklamační knihy lze zaznamenat i případná přání, otázky či stížnosti.

5.5. V případě, že dojde mezi námi a návštěvníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může návštěvník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Úřední inspektorát – oddělení ADR ; Štěpánkova 15, 120 00 Praha 2 ; E-mail: adr@coi.cz ; Web: www.coi.cz/informace-o-adr/.

5.6. Draxmoor může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru vstup veřejnosti zakázán.

5.7. V případě nepříznivého počasí jako jsou např. bouře nebo silný vítr, jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni na pokyn personálu opustit atrakce. Jestli se návštěvník rozhodne předčasně opustit Draxmoor z důvodu nepříznivého počasí, provozovatel mu není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem ho odškodnit.

5.8. Provozovatel si vyhrazuje právo z bezpečnostních důvodů upravit provozní dobu jednotlivých atrakcí ve Strašidelném zámku Draxmoor v případě nepříznivého počasí jako je déšť, bouře, silný vítr, tma, mlha, snížená viditelnost či z technických příčin nebo úředního zákazu. V případě výše uvedených skutečností provozovatel není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem návštěvníka odškodnit.

5.9. Provozovatel může v průběhu otevírací doby pořizovat fotografie, audio nebo videozáznam, na kterých se mohou objevit návštěvníci Strašidelného zámku Draxmoor. Pořizování výše uvedených záznamů je v oprávněném zájmu provozovatele a využívá je k propagaci své hlavní činnosti. Všichni návštěvníci Strašidelného zámku Draxmoor jsou o skutečnosti, že v průběhu jejich návštěvy bude pořizování jakéhokoli typu záznamu probíhat, informování předem, nejpozději na pokladnách.

5.10. Návštěvníci zakoupením vstupenky výslovně souhlasí s pořizováním fotografií nebo video záznamů návštěvníků areálu a s jejich volným použitím pro účely propagace areálu a souvisejících služeb Strašidelného zámku Draxmoor.

5.11. Strašidelný zámek Draxmoor je hlídán bezpečnostní agenturou a kamerami se záznamem, který provozovatel uchovává po zákonitou dobu k zajištění bezpečnosti a prokázání neoprávněného jednání. Pořízené záběry je provozovatel oprávněn předat Policii ČR či se soudním příkazem dalším osobám. V případě zjištění krádeže, ublížení na zdraví či další neoprávněné jednání je přivolána Policie ČR a pachatel předán k dalšímu šetření.

6. Prohlášení o ochraně osobních údajů

6.1. Návštěvník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Návštěvník má právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.2. Zásada ochrany osobních údajů je sepsána v samostatném platném dokumentu, který je nedílnou součástí Provozního řádu. Aktuální znění zásady ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.strasidelny-zamek.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

6.3. Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 15.1.2023 a plně nahrazuje předchozí návštěvní řád.

Platné od: 15.1.2023

Provozovatel: ProDrax company , s.r.o.

Zastoupen: Eva G. Černá

Sídlo společnosti: Dolní Rožínka 5

IČ: 02836181; DIČ CZ02836181

Adresa provozovny: Strašidelný zámek Draxmoor

Dolní Rožínka 5, 592 51 Dolní Rožínka

Kontaktní údaje: Tel.: +420 606 428 328; E-mail: draxmoora@gmail.com